Het project waar de werkgroep voorjaar 2015 mee is begonnen, vordert langzaam maar gestaag. Ondanks de enorme inzet van de diverse wijkbewoners blijkt dat wat zo eenvoudig lijkt, veel meer mitsen en maren heeft dan we als (on)deskundigen denken.

De werkgroep verkeer is samen met verkeersdeskundigen van de gemeente, zoals u ongetwijfeld weet, op zoek naar de meest doeltreffende mogelijkheid om het verkeer in de Boomberg op een aanvaardbare manier veiliger te maken, zonder dat dit voor al teveel ongemak zorgt voor overige wijkbewoners, bedrijven, scholen en hulpdiensten. Allemaal verkeersdeelnemers waar rekening mee moet worden gehouden en die ieder hun eigen belang hebben. Voor de bewoners is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze op een redelijke manier de wijk in en uit kunnen rijden om thuis te komen.

Het belangrijkste is dat het sluipverkeer op Boomberglaan, en het geringere sluipverkeer op de P.C. Hooftweg, wordt gereduceerd. De verwachting is dat daardoor de rijsnelheid zal afnemen en zo de veiligheid voor weggebruikers zal toenemen in onze buurt.

Diverse modellen zijn bekeken

Inmiddels heeft de werkgroep al ten minste vijf modellen van proefopstellingen bekeken, bestudeerd en niet haalbaar bevonden. Proefopstellingen die door een computerprogramma berekend worden, maar toch niet alles kunnen berekenen, zoals blijkt. Bij sommige modellen lijkt er een verplaatsing van het probleem te ontstaan naar andere delen van de wijk, bij andere modellen wordt zelfs een toename van sluipverkeer verwacht. En dat is natuurlijk al helemaal niet wenselijk.

Half mei bekijken we model nummer zoveel, en we hebben goede hoop dat hier een eenvoudige, goedkope en doeltreffende proefopstelling uit voortkomt. Zo niet dan gaan we gewoon weer door met ons onderzoek. Ook dit model zal weer goed worden bekeken op haalbaarheid en te verwachten neveneffecten.

Proefopstelling najaar 2016

Ter verduidelijking: de proefopstelling die wordt uitgevoerd, is deel van het onderzoek naar een veilige verkeersroute in onze wijk. Let wel: het is een tijdelijke wijziging die uiteraard omkeerbaar is naar de oude situatie. En dat gebeurt dus ook aan het eind van de proefperiode. De gemeente wil meewerken aan deze test en die zal door hen uitgevoerd worden. De proef zal zeker eerst aan de bewoners gepresenteerd worden. Dat zullen we doen op een informatieavond en via de diverse media. Uiteraard hopen we dat u aanwezig kunt zijn op de informatieavond. (Meer informatie over de inspraakavond)

De proef zal gedurende enkele weken in het najaar 2016 worden uitgevoerd. Tijdens die proef zullen er tellingen plaatsvinden, die inzicht geven in het effect van de proef. Het kan zijn dat het effect op de veiligheid zo overtuigend is dat we allemaal niet anders meer willen dan deze verkeersveranderingen in de wijk. En dat is waar de werkgroep op hoopt. Maar wellicht is het effect minimaal zodat het niet de moeite waard is om alles te veranderen. Dan zien we er uiteraard unaniem van af, maar weten we zeker dat we er alles aan hebben gedaan om het sluipverkeer uit de Boombergwijk te weren.

Ter afsluiting van ons project zal de werkgroep een evaluatie en een aanbeveling presenteren aan het wijkoverlegorgaan en aan u, de bewoners. Pas daarna valt er het besluit of de veranderingen al dan niet plaats zullen vinden. En als het resultaat van de tellingen en de ervaringen de verandering aanraden dan heeft u daar natuurlijk ook weer inspraak in via de geëigende procedures.

Informatieavond

We hopen u te zien op de informatieavond (5 juli in Pinetum) waarin we de proef presenteren.

Namens de werkgroep
Helmi Duijvestein