Monumenten

Boombergwijk, Hilversum

Gemeentelijk monumenten in Hilversum, omgevingsvergunning

Gemeentelijk monument, omgevingsvergunning

Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? Dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud.

Lees de pagina over monumenten op de gemeente website voor meer informatie »

Voorwaarden

Wanneer heeft u geen vergunning nodig?
Het monumentenbeleid is gericht op behoud van vastgestelde monumentale onderdelen. Voor woningbouwcomplexen en samengestelde objecten geldt dus dat onderdelen die niet in de beschrijving zijn opgenomen, buiten de bescherming vallen. Voor het aanpassen van deze onderdelen heeft u dus geen vergunning nodig. Vaak gaat het hier om achtergevels en interieuronderdelen.

Wanneer heeft u wel een vergunning nodig?
U heeft een vergunning nodig als u een monument wilt restaureren of wijzigen, maar ook als u een monument wilt afbreken, verstoren of eventueel verplaatsen. Als u een monument wilt gebruiken of laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt (of kan worden) ontsierd of in gevaar (kan worden) gebracht, heeft u een vergunning nodig.

Wanneer kunt u starten met de werkzaamheden?
U mag pas starten met de werkzaamheden als de vergunning onherroepelijk is geworden. De vergunning is onherroepelijk als er binnen een termijn van 6 weken na verlening van de vergunning geen bezwaar of beroep is ingediend tegen het besluit om de vergunning te verlenen.

Bijzonderheden

Rijksmonumenten
De aanvraag voor een vergunning bij een rijksmonument kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online. De gemeente zal dan een Verklaring van geen bedenkingen vragen aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Daarnaast adviseert de gemeentelijke Commissie voor Welstand en Monumenten bij een dergelijke aanvraag. Hierop is de uitgebreide procedure van toepassing, de behandeling van uw aanvraag duurt 26 weken.

Provinciale monumenten
De aanvraag voor een vergunning bij een provinciaal monument kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online. De gemeente zal dan een Verklaring van geen bedenkingen vragen aan de provincie. Hierop is de reguliere procedure van toepassing, de behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken.

Gemeentelijke monumenten
De aanvraag voor een vergunning bij een gemeentelijke monument kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online. Op grond van de Monumentenverordening Hilversum 2001 wordt iedere aanvraag voor advies voorgelegd aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. Hierbij is de reguliere procedure van toepassing, de behandeling van uw aanvraag duurt 8 weken.

Commissie voor Welstand en Monumenten

Bij de beoordeling van uw verzoek wordt advies gevraagd aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. Deze commissie hanteert daarbij het door de gemeenteraad in 2007 vastgestelde monumentenbeleid. Daarin is nadrukkelijk vastgelegd dat het gebruik een belangrijke rol speelt in de advisering. Dit omdat er een sterk verband bestaat tussen gebruik en behoud: gebruik is de sleutel tot behoud.