Het Wijkoverlegorgaan de Boomberg had alle wijkbewoners uitgenodigd om op dinsdag 5 juli 2016 in de Sociëteit de Unie te worden geïnformeerd over het verkeersplan dat een werkgroep in overleg met de gemeente had opgesteld. Dat plan was er vooral op gericht het verkeer door de Boomberglaan te verminderen. De bedoeling was op korte termijn een proef uit te voeren.
De opkomst was groot: de zaal kon de meer dan 160 belangstellenden amper bevatten.

Het plan werd gepresenteerd en er was waardering voor het verzette werk, maar er waren ook heel veel vragen. Velen vonden dat de procedure qua voorlichting en het betrekken van de wijkbewoners bij de plannen te kort was geschoten. Er waren knelpunten geheel buiten beschouwing gelaten. Anderen hadden het gevoel dat hun eigen straat door de plannen meer belast zou gaan worden.
Uiteindelijk was de conclusie dat er geen draagvlak is voor een proef met het plan zoals dat er nu ligt en de gemeente heeft toegezegd dat die dan ook niet uitgevoerd gaat worden. Er moet meer onderzoek worden gedaan, er moeten meer gegevens bij worden betrokken en het plan moet passen in het Integrale Bereikbaarheidsplan van de gemeente.

De gemeente wil wel graag participatie van de bewoners en riep de mensen op om mee te denken. Je kunt je daarvoor opgeven bij de gemeente.

Er zijn door de gemeente notulen van de bijeenkomst gemaakt, zodra die er zijn zullen wij die op de website plaatsen.

Anneke Verdam – de Witte, redacteur Boombergkrant