De gemeente publiceert elke week de nieuwe aanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Het gaat hier zowel om bouw- als kapvergunningen. Ook die van de Boombergwijk zijn daarin opgenomen. Het wijkoverlegorgaan bekijkt ook elke week die van de Boombergwijk of ze wel stroken met het bestemmingsplan en het velbeleid. Het gaat daarbij vooral om grotere, bijzondere of ingrijpende plannen. De gemeente verstrekt bijvoorbeeld soms vergunningen die vanuit de kwaliteit van de woonomgeving niet kloppen. Ook blijven er door tijdsdruk soms zaken liggen.

Het overzicht van alle omgevingsvergunningen is nu maandelijks beschikbaar op deze site. Nadere informatie over deze vergunningen kunt u verkrijgen bij Hetty van de Wal of Wim van Aalderen.

Overzicht maandelijkse vergunningen

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied – parkeernormen 2018
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat de raad van de gemeente Hilversum in zijn vergadering van 16 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied – parkeernormen 2018’ (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij bijbehorende stukken liggen nu voor een ieder ter visie. Klik hier voor meer informatie