Stichting WOO De Boomberg en haar doelstellingen

Boombergwijk, Hilversum

De aanleiding

Het Wijk Overleg Orgaan De Boomberg (WOOB) is opgericht in 1978. Aanleiding waren de plannen van de gemeente om achter het kantongerecht een flat te gaan bouwen. Daartegen kwam de wijk in verzet en die flat is er gelukkig nooit gekomen.

De doelstellingen

De stichting heeft tot doel:
A.  Het beschermen en versterken van het woonklimaat in de wijk Boomberg door:

  • bouwverdichting en projectontwikkelingen die zich niet verdragen met het villawijk karakter zo veel mogelijk tegen te gaan
  • begroeïng in de wijk zorgvuldig te (doen) beheren
  • vestiging en uitbreiding van met name verkeersaantrekkende bedrijven en instellingen zo veel mogelijk te weren
  • verkeersluwte en verkeersveiligheid te bevorderen in het bijzonder ten behoeve van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers
  • ecologische en cultuur-historische waarden in het natuurlijke overgangsgebied tussen het Corversbos en het centrum van Hilversum zorgvuldig te bewaren.

B.  Het veiligstellen van de bestemming en het gebruik van gronden en gebouwen tegen iedere inbreuk, die fundamenteel strijdig is met het bestemmingsplan Noord-Westelijk Villagebied.
C.  Het bevorderen van een hechte band en “Nabuurschap” tussen alle wijkgenoten.
D.  Het uitgeven van “De Boomberg Krant”.
E.  Het uitoefenen van bevoegdheden en wijkbeheer, welke door de gemeentelijke of andere overheden in het kader van bestuurlijke decentralisatie aan de stichting zijn overgedragen, geattribueerd, gedelegeerd of gemandateerd.
F.  Het stimuleren van sociale en culturele ontmoetingen.
G.  Het beheren van terreinen en gebouwen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, archivalia en zaken van cultuurhistorisch belang, alsmede financiële vermogensbestanddelen teneinde bovenstaande doelen te realiseren.

Stichting en bestuur

Het WOOB heeft een stichtingsvorm. Het bestuur telt momenteel zeven leden, die elk een eigen portefeuille hebben.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Rekeningnummer: NL 41 INGB 0006922754.

De Boombergwijk

Onder de Boombergwijk wordt volgens de statuten verstaan het gedeelte van Hilversum dat wordt begrensd door de Vaartweg, Geert van Mesdagweg, en ’s Gravelandseweg. De grens van de wijk wordt gevormd door de as van deze drie wegen. Uitzondering hierop vormt de punt Vaartweg/Havenstraat/Kerkbrink/’s Gravelandseweg. De grens bij deze punt loopt vanaf de kruising Vaartweg/Valkenhoflaan achter de winkels, kantoren en banken langs, tot aan de kruising Burgemeester Andriessenstraat/Albertus Perkstraat/’s Gravelandseweg. De begrenzing is ontleend aan de tekeningen van de Gemeente Hilversum van het bestemmingsplan Boomberg Noord en Boomberg Zuid, dat van kracht was ten tijde van de oprichting van de Stichting.