Vergrijzing en verjonging in de Boombergwijk

De bevolking wordt ouder. Allerlei maatregelen worden genomen om de toenemende zorgkosten door de vergrijzing te kunnen opvangen. En velen van ons denken na hoe het met hun oude dag moet. De vraag is of de vergrijzing ook in de Boombergwijk toeslaat. Of is er juist sprake van verjonging? We kijken naar enige cijfertjes.

Velen denken dat Hilversum alsmaar inwoners verliest, doordat jongeren wegtrekken en ouderen overlijden. Dat is echter niet het geval. Hilversum is een groeiende gemeente. In de afgelopen 10 jaar (2003-2013) groeide de bevolking met 3%. De figuur hieronder laat dit in de eerste kolom zien. De Boombergwijk groeide met 0,2% veel minder dan Hilversum als geheel, maar toch was er hier ook enige groei.

 
Figuur 1: Bevolkingsontwikkeling in Hilversum en de Boombergwijk (2003-2013; %)
Bevolkingsontwikkeling in Hilversum en de Boombergwijk (2003-2013; %)

Vergrijzing / verjonging

In de Boombergwijk wonen veel 65-plussers: het aandeel ouderen ligt boven de 30%. Van elke drie bewoners is dus bijna één ouder dan 65 jaar. Voor Hilversum als geheel is dit maar 1 op de 5. Opvallend is dat dit grote aandeel ouderen in de Boombergwijk al lang het geval is: in 2003 was het bijna net zo groot als in 2013. Dat komt onder andere doordat de Boombergwijk traditioneel een wijk is waar veel mensen aan het einde van hun wooncarrière zitten. Deels omdat de wijk heel aantrekkelijk is om te wonen: waarom zou je nog weer weggaan? Deels omdat men door de leeftijd een beroep moet doen op zorg in tehuizen. En daar hebben we in de wijk nu eenmaal veel van. Maar in elk geval neemt de vergrijzing in de Boombergwijk niet veel toe. Figuur 1 hierboven laat in de meest rechtse kolommen zien dat in Hilversum als geheel in de afgelopen 10 jaar het aandeel ouderen duidelijk sneller is gegroeid dan de Boombergwijk.

Is er in de Boombergwijk dan sprake van een verjonging? Immers, in sommige straten zie je veel jonge gezinnen zich vestigen. In Hilversum nam de leeftijdscategorie van 0-15 jarigen in de periode 2003-2013 toe met meer dan 9% ( de middelste kolommen in figuur 1). Daardoor groeide het aandeel jongeren in Hilversum als geheel van 16 naar 17%. In de Boombergwijk groeide deze groep ook, maar slechts minimaal: het aandeel jongeren bleef 15%. Je kunt niet spreken van een verjonging van de wijk.

En binnen de wijk?

Zoals er grote verschillen zijn binnen Hilversum, zo zijn er natuurlijk ook verschillen binnen de Boombergwijk. Figuur 2 geeft hier een beeld van. Hoewel de beschikbare cijfers iets achter lopen, geven ze toch een redelijk betrouwbaar beeld. In de figuur geeft rood een hoog aandeel ouderen weer.

 
Figuur 2: Aandeel 65+ in de Boombergwijk (2010; %)
Aandeel 65+ in de Boombergwijk (2010; %)

 
De ouderen wonen vooral aan de randen van de wijk. In het Zuiden bevinden zich de bekende zorgcentra ‘De Boomberg’ en ‘Gooizicht’. En langs de Schuttersweg en de ’s-Gravelandseweg staan diverse appartementencomplexen die veel ouderen huisvesten.

Waar zijn de kinderen in de wijk te vinden? De rode kleur in figuur 3 laat zien dat ten westen van de Boomberglaan (Van Lenneplaan; Albertus Perkstraat) het aandeel kinderen hoog is. Dit gebied ligt vlak bij het Schookplein. Ook aan het einde van de Albertus Perkstraat is een hoog aandeel kinderen te vinden.

 
Figuur 3: Aandeel van kinderen beneden de 14 jaar in de Boombergwijk (2010; %)
Aandeel van kinderen beneden de 14 jaar in de Boombergwijk (2010; %)

Samenvattend

Zoals het in een rustige woonwijk hoort, gebeurt er hier op demografisch gebied niet veel schokkends. We zagen dat de bevolking in Boombergwijk niet hard groeit en niet sterk vergrijst. Hilversum als geheel groeit harder en vergrijst meer. Wel heeft de wijk traditioneel een hoog aandeel ouderen. Zeker vergeleken met Hilversum, treedt niet echt verjonging op. Er zijn wel grote verschillen binnen de wijk. Ouderen wonen vooral aan de randen in zorgtehuizen of appartementencomplexen, terwijl de jongsten vooral ten westen van de Boomberglaan en aan het einde van de Albertus Perkstraat wonen.